новини

официално събиране по случай обявяване на име-патрон на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” ♦ Сертификация на системи за контрол на физическия достъп ♦ научна конференция декември 2013 ♦
21.02.2014 г. Официално събиране по случай обявяване на име-патрон на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

Слово на директора на Институт по отбрана във връзка с официално честване по случай присъждане име-патрон „Професор Цветан Лазаров”

Снимки от официалното събиране


24.01.2014 г. Сертификация на системи за контрол на физическия достъп

Във връзка с успешното приключване на процедури по сертификация на системи за контрол на физическия достъп на регистратури на Столична община, на 24.01.2014 г. директорът на Института по отбрана полковник доц. д-р Стоян Балабанов връчи на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова сертификати за съответствие на системите с изискванията на „Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация”, издадени от Института по отбрана.


През 2013 г. от Института по отбрана са приключени процедури за сертификация на системи за контрол на физическия достъп в регистратура на Столична община, на ул. „Московска” № 33 и в регистратури на два района на Столична община – район „Красно село” и район „Красна поляна”.


09.12.2013 г. Научна конференция декември 2013

Заместник-министърът на отбраната Неджми Али откри на 2 декември 2013 г. научна конференция на тема: „Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната". Двудневният форум е организиран от Института по отбрана, съвместно с дирекция „Инвестиции в отбраната". В своето приветствие към участниците в научната конференция заместник-министърът на отбраната Неджми Али отбеляза: "Основен ангажимент на ръководството на Министерството на отбраната е осигуряването на условия за изпълнение на конституционно възложените задачи и отговорности на Българската армия, както и изпълнение на ангажиментите ни по линия на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.

29.07.2013 г. Работна среща с представители на МО от Р. Ирак

На 24.07.2013 г. в зала „Тържествена” на сградата, намираща се на бул. „Едуард И. Тотлебен” № 34, беше проведена работна среща между представители от Института по отбрана и представители от Министерството на отбраната на Р Ирак. Бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството в рамките на подписания на 29.03.2012 г. „Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Р България и Министерството на отбраната на Р Ирак за сътрудничество в областта на отбраната”.
След извършеното представяне на участниците от двете страни и размяната на плакети, бяха изнесени презентации от директора на Института по отбрана и от директорите на дирекции "Развитие на въоръжението, техниката, тиловите имущества и материали", "Развитие на системите C4I", "Военна стандартизация, качество и сертификация" и "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества" относно структурата, функциите и задачите на института и съответните дирекции.
От страна на гостите, в лицето на ръководителя на иракската делегация ген. Abdulmuniem Yass Dahash Al-Obaidi бяха зададени много въпроси относно:
- функциите и задачите на дирекциите в института и проектите, в които участва;
- възможността за обучение на кадри от иракската армия в нашите военни училища, военната академия и в Института по отбрана за докторанти в конкретните области, както и изискванията и условията за прием;
- възможността за използване на опита на института при предстоящото изграждане на техния военен институт в Ирак.
Особен интерес беше проявен към изпълняваните от дирекции "Военна стандартизация, качество и сертификация" и "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества" функции, конкретно сертификацията на отбранителни продукти и провежданите изпитвания и съответното оборудване.
Представителите от двете страни в срещата взеха решение за задълбочаване и разширяване на по-нататъшното сътрудничество във военната област. Мероприятието приключи със снимки на всички участници.

16.03.2012 г. ОРГАНИЗАЦИОНЕН СБОР НА ДИРЕКТОРА НА ИО
Тема: "Състояние на ИО - проблеми и перспективи"
Време: 22 и 23 март 2012 г.
Начало: 14:00 на 22.03.2012 г.
Място: зала "Конферентна" - бул. "Тотлебен" № 34 A
12.10.2011 г. Проф. Христо Иванов Христов е награден с грамота от Директора на Организацията за изследвания и технологии на НАТО MGen Albert HUSNIAUX и председателя на панел AVT Prof. Dr. Cord Rossow за заслуги и всеотдайна работа в панел "Приложни технологии на транспортните средства" (AVT) и за организация на работата на Научно-изследователска работна група AVT-115 "Въздействие на боеприпаси и ракетни горива върху околната среда". грамота
19.07.2011 г. Институтът по отбрана обявява конкурс за длъжността: „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ” „ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА И ИЗМЕРВАНИЯТА” в дирекция „ИЗПИТВАНИЯ И КОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ, ТЕХНИКА И ИМУЩЕСТВА”. виж пълният текст на обявата
15.05.2011 г. Институтът по отбрана съвместно с дирекция "Инвестиции в отбраната" провежда пролетното заседание на Панел "Приложни технологии на транспортните средства" (AVT-PVM) и международни конференции AVT-170/RSM-025 Active Suspension Technologies for Military Vehicles и AVT-173/RWS-013 Virtual Prototyping of Affordable Military Vehicles. Срещата ще се проведе от 15 до 20 май 2011 г. в сградата на Министерството на отбраната (MO-2).
27.04.2011 г. Във връзка с Деня на храбростта (Гергьовден) и предстоящият Празник на Българската армия (6 май) е планиран поход с личния състав на Института по отбрана съвместно със служители от дирекция „Инвестиции в отбраната” – МО, който ще се проведе на 29.04.2011 г. в района на селата Пасарел, Горни Лозен и манастира „Свети Спас”. По време на същия ще бъдат поднесени венци на паметника на лобното място край с. Пасарел на българския летец-изтребител Димитър Списаревски, геройски загинал при защитата на София от вражеската бомбардировъчна авиация на 20 декември 1943 г. Предвижда се и посещение на Лозенския манастир „Свети Спас”, построен през Втората българска държава и представлявал част от възникналия през 13 век край София манастирски комплекс Мала Света гора. Многократно опожаряван от турците, през 1821 г. Лозенският манастир е издигнат отново и се превръща в едно от средищата на българското националноосвободително движение, като в него е отсядал и Апостолът на свободата – Васил Левски.

за института

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към Министъра на отбраната, и е наследник на богатите традиции на бившите военнонаучни организации - Военен научно-технически институт, Военен научно-изследователски институт, Институт за перспективни изследвания за отбраната, на Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на МО.
С ПМС № 5 от 21.01.2014 г. Институтът по отбрана е именован „Професор Цветан Лазаров”.

С ПМС № 54 от 01.04.2010 г. от Дирекция „Политика по въоръженията” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е преминал отдел „Качество, сертификация, кодификация и метрология”, а с ПМС № 135 от 12.05.2011 г. от Дирекция „Инвестиции в отбраната” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е прехвърлена структурата за организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО.

Постоянната комисия по технически науки и военно дело към Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол № 3 от 30.01.2012 г. дава право на Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” да обучава в образователна и научна степен "доктор" по научните специалности „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, „Радиолокация и радионавигация”, „Радиопредавателна и радиоприемна техника”, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” и „Оптични лазерни уреди и методи”.

Основни задачи

1. Научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;

2. Подпомагане анализа на състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;

3. Подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;

4. Осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили;

5. Подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;

6. Изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;

7. Извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения;

8. Осъществяване методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон;

9. Контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;

10. Разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества;

11. Метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;

12. Сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО, Европейския съюз и на двустранна основа;

13. Изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства – собственост на Министерството на вътрешните работи;

14. Изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните въздухо-плавателни средства и на въздухоплавателните средства – собственост на Министерството на вътрешните работи;

15. Извършване на военноикономически анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;

16. Организиране и координиране на процеса по ратификация, одобряване и използване на стандартизационните документи на НАТО и поддръжката на информационна система „Стандарт”;

17. Подпомагане на министъра при защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната;

18. Изпълнение на дейностите по чл. 24, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;

19. Сертифициране на системи за контрол на физическия достъп - Алармени системи против проникване, Системи за контрол на достъпа, Системи за видеонаблюдение и Защита на периметъра, за организационните единици в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, за всички нива на класифицирана информация.

Научноизследователската дейност на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се изразява в извършването на:

 • военни научно-приложни и приложни изследвания;
 • военно-техническа експертиза;
 • научна експертиза;
 • научно съпровождане на проекти и разработки за нуждите на МО и БА;
 • проучвания и инженерни решения.

Международно сътрудничество на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”:

 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в Организацията за изследвания и технологии на НАТО – NATO Science & Technology Organization (STO);
 • NATO Science & Technology Strategy
  Стратегия на НАТО в областта на науката и технологиите
 • Участие на експерти от Института по отбрана в работните органи на Агенцията на НАТО по стандартизация – NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA);
 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в международни проекти и в международни екипи за експертизи и изследвания;
 • организиране и участие в международни срещи и конференции;
 • публикуване на постигнати научноизследователски резултати в чуждестранните специализирани издания.