новини

Успешно приключване на договор за изграждане на Система за физическа сигурност в сградата на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” ♦ Серия от лекции „Инженеринг на системи от системи за отбранителни приложения в НАТО” ♦ 119 години от рождението на патрона на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” ♦
17.07.2015 г. Успешно приключване на договор за изграждане на Система за физическа сигурност в сградата на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

Директорът на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” полковник доц. д-р Стоян Балабанов и представителят на „Сектрон ” ООД г-н Бисер Галев подписаха двустранен протокол, с който успешно приключва изпълнението на договор за изграждане на Система за физическа сигурност в сградата на Института по отбрана. Системата за физическа сигурност съответства на изискванията за тип 3 по „Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация”.


11.06.2015 г. Серия от лекции „Инженеринг на системи от системи за отбранителни приложения в НАТО”


На 11 и 12.06. 2015 г. Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” бе домакин на серия от лекции на тема „Инженеринг на системи от системи за отбранителни приложения в НАТО” на Панел „Системни концепции и интеграция” (SCI), на Организацията за наука и технологии на НАТО.
Мероприятието беше официално открито с приветствено слово на заместник-министърът на отбраната Десислава Йосифова в което тя посочи, че следвайки насоката на интегриране на националното изследователско пространство с това на НАТО и Европейския съюз, ще доведе и до постигането на устойчив икономически растеж. Политиката на Министерството на отбраната на Република България за научните изследвания и технологии се базира на разбирането, че образованието, знанията и иновациите са фундамент и приоритет на всички успели страни, и допълни, че международното сътрудничество е инструмент за научна интеграция, чрез който е възможно обединяване усилията на много учени и научни институции с техния материален и човешки потенциал. Официални лица на събитието бяха директора на дирекция ”Инвестиции в отбраната” и Национален директор по въоръженията господин Венислав Цанов, директорът на Института по отбрана и национален представител в Борда за наука и технологии на НАТО полковник доц. д-р Стоян Балабанов. Гост на лекциите бе и господин Дирк Цимпер, оперативен офицер в Офиса за сътрудничество и поддръжка към Организацията за наука и технологии на НАТО, панел „Приложни транспортни технологии”.
Серията от лекции бяха изнесени от проф. Хеншоу, г-н Брук, д-р Дахман, д-р Шайдауър, в които бяха разгледани концепциите, които стоят в основата на системи от системи и методите и подходите при проектирането и експлоатацията им. Обект на обсъждане са не само технически въпроси, но и възникващите социално-технически предизвикателства. На форума взеха участие 57 научни работници, изследователи и експерти от 20 организации на 6 държави-членки на НАТО.

Снимки от семинара


24.02.2015 г. 119 години от рождението на патрона на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
На 24.02.2015 г. Институтът по отбрана отпразнува 119 години от рождението на своя патрон - профeсор Цветан Лазаров, с откриването на негова паметна плоча в сградата на института. На тържеството присъстваха заместник-министърът на отбраната Десислава Йосифова, началникът на отбраната вицеадмирал Румен Николов и депутатът в 43-то Народно събрание и зам.-председател на Парламентарната комисията по отбрана Валентин Радев.
Проследявайки дейността и житейски път на професор Цветан Лазаров – изцяло посветени на военната наука и защитата на Отечеството, директорът на института полковник доц. д-р Стоян Балабанов посочи твърде много общи страни между неговата дейност и настоящата многостранна научна дейност на носещият неговото име институт. Той подчерта, че този факт, от една страна, предизвиква чувство на удовлетворение и още по-голяма мотивация в научно-изследователската дейност, но от друга страна е силно ангажиращ и представлява постоянно професионално предизвикателство пред научноизследователския и експертен състав на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. Полковник Балабанов отчете, че за краткото време на своето съществуване, институтът се е утвърдил като водеща научна организация в сферата на отбраната и притежава сериозен научен потенциал за осъществяване принос в изпълнението на задачите по укрепване отбранителните способности на страната.
В края на официалната част, гостите на Празника на Института по отбрана разгледаха обновените му лаборатории и се запознаха с естеството на тяхната работа.

21.11.2014 г. Семинар на тема „Безпилотни летателни системи за нуждите на ВВС”
Командването на Военновъздушните сили, съвместно с Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, организира провеждането на семинар на тема „Безпилотни летателни системи за нуждите на ВВС”.
Семинарът ще се проведе на 12.12.2014 г. в зала 1 на хотел „Шипка” – София, под формата на презентации от фирми-производителки и дискусии по представените продукти.
Вижте пълния текст на обявлението...

за института

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към Министъра на отбраната, и е наследник на богатите традиции на бившите военнонаучни организации - Военен научно-технически институт, Военен научно-изследователски институт, Институт за перспективни изследвания за отбраната, на Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на МО.
С ПМС № 5 от 21.01.2014 г. Институтът по отбрана е именован „Професор Цветан Лазаров”.

С ПМС № 54 от 01.04.2010 г. от Дирекция „Политика по въоръженията” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е преминал отдел „Качество, сертификация, кодификация и метрология”, а с ПМС № 135 от 12.05.2011 г. от Дирекция „Инвестиции в отбраната” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е прехвърлена структурата за организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО.

Постоянната комисия по технически науки и военно дело към Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол № 3 от 30.01.2012 г. дава право на Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” да обучава в образователна и научна степен "доктор" по научните специалности „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, „Радиолокация и радионавигация”, „Радиопредавателна и радиоприемна техника”, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” и „Оптични лазерни уреди и методи”.

Институтът по отбрана изпълнява следните функции:

1. научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;

2. подпомагане анализа на състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;

3. подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;

4. осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили;

5. подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;

6. изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;

7. извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения;

8. осъществяване на методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон;

9. контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;

10. разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества;

11. метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;

12. сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО (NSPA, NCIA, CMRE, ACT и др.), Европейския съюз (EDA и др.) и на двустранна основа;

13. координиране и планиране чрез национални представители на научноизследователска дейност в международни организации в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана;

14. участие в международни проекти и научноизследователски групи в областта на сигурността и отбраната;

15. изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

16. изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

17. извършване на военноикономически анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;

18. планиране и организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО и развитието на съответната информационна система;

19. подпомагане на министъра при защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната;

20. изпълнение на дейностите по чл. 24, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;

21. обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми в областта на техническите науки;

22. развитие на академичен състав, необходим за провеждане на научноизследователска и научно-приложна дейност и обучение на докторанти.

Научноизследователската дейност на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се изразява в извършването на:

 • военни научно-приложни и приложни изследвания;
 • военно-техническа експертиза;
 • научна експертиза;
 • научно съпровождане на проекти и разработки за нуждите на МО и БА;
 • проучвания и инженерни решения.

Международно сътрудничество на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”:

 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в Организацията за изследвания и технологии на НАТО – NATO Science & Technology Organization (STO);
 • NATO Science & Technology Strategy
  Стратегия на НАТО в областта на науката и технологиите
 • Участие на експерти от Института по отбрана в работните органи на Агенцията на НАТО по стандартизация – NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA);
 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в международни проекти и в международни екипи за експертизи и изследвания;
 • организиране и участие в международни срещи и конференции;
 • публикуване на постигнати научноизследователски резултати в чуждестранните специализирани издания.