новини

Участие на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ в годишното учение на НАТО „Cyber Coalition“ ♦ Честване по случай 45 годишнината от създаването на Централната лаборатория за измервателна техника ♦ Информационен ден на програмата на НАТО за мир и сигурност (NATO SPSProgramme) ♦
19.11.2015 г. Участие на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ в годишното учение на НАТО „Cyber Coalition“
За четвърта поредна година Институт по отбрана участва в годишното учение на НАТО „Cyber Coalition“. Тази година екипът се състои от експерти по кибер сигурност, представители на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, академичната общност и частния бизнес. В периода от 16 – 20 ноември 2015, тренировката ще тества способностите на Алианса и партньорски нации за отбрана на компютърните мрежи при серия от сложни кибер заплахи. Създаденият за целите на кибер отбраната полигон е териториално разположен в Институт по отбрана, а локалният треньор на екипа е полк. доц. д-р Николай Стоянов. В учението участват около 600 експерти в областта на кибер отбраната от страните-членки на Алианса, структурите на НАТО и външни партньори, като целта е да се подобри обмена на информация, взаимодействието и съответно да се отговори по-ефективно на бързо еволюиращите кибер заплахи.

Снимки от учението:


21.10.2015 г. Честване по случай 45 годишнината от създаването на Централната лаборатория за измервателна техника
На 21.10.2015 година в сградата на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се проведе честване по случай 45 годишнината от създаването на Централната лаборатория за измервателна техника.
През 1970 година с МЗ № 00110/08.08.1970г. се формира първото самостоятелно военно формирование № 28820–Божурище, предназначено за метрологично осигуряване на МО и БА. Този ден се счита за рождена дата на Централната лаборатория за измервателна техника /ЦЛИТ/, която се явява пряк негов наследник.
За отбелязване на 45 годишнината от събитието бе избрана специално датата 21.10.2015 година, когато със заповед на Министърът на отбраната в Института по отбрана стартира поредния курс по метрология, воден от специалистите на лабораторията.
На тържеството присъства постоянният секретар на МО – д-р Добромир Тотев и заместник-командващият на СКС – генерал - майор Златко Златев, които поднесоха приветствия и дадоха висока оценка на дейността на ЦЛИТ. Тържеството беше уважено от представители на други структури от МО и БА, от бивши служители на ЦЛИТ и представители на метрологичните структури от страната.
След встъпителните думи на директора на института, господин Тотев даде начало на започващия курс по метрология и след това тържествено откри подготвената по случай годишнината експозиция. Тя отразява развитието на метрологията в България и мястото на Централната лаборатория за измервателна техника в нея. За тези години ЦЛИТ се утвърди като втората по значимост структура в страната след Българския институт по метрология в областта на метрологията, осигуряваща със своите възможности не само структурите на МО и БА, но и на индустрията в Р. България.
В експозицията са намерили място много експонати, реално използвани във войските през годините и такива, които намират приложение и днес.
Отделено е място и за развитата международна дейност, която свидетелства за добрите контакти и ползотворното сътрудничество, което съществува между страните от НАТО.
За постигнати високи резултати бяха наградени:
Инж. Димо Асенов Демирев – началник на отдел ЦЛИТ;
Инж. Невена Петева Радоева – отговорник по качеството в ЦЛИТ;
Инж. Татяна Петрова Събчева – главен специалист в ЦЛИТ;
Ц. сл. Момчил Йовков Йовков – служител в ЦЛИТ.

Снимки от мероприятието:


24.09.2015 г. Информационен ден на програмата на НАТО за мир и сигурност (NATO SPSProgramme)
В рамките на провеждащия се Информационен ден на програмата на НАТО за мир и сигурност (NATO SPS Programme) в Република България, делегация съставена от директора на Институт за динамика на флуидите „фон Карман”, представители от програмния комитет на NATO SPS Programme и от Министерство на външните работи и Министерството на образованието посети Институтa по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.
На гостите бяха представени възможностите на Института по отбрана за научно-изследователска дейност в приоритетните области на NATO SPS Programme. Бяха демонстрирани и лабораториите за научни изследвания и изпитвания.
Представителите на програмния комитет на NATO SPS Programme оцениха високо възможностите на Института по отбрана и прогнозираха бъдеща ползотворна съвместна дейност по различните инициативи по програмата.

Снимки от мероприятието:


за института

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към Министъра на отбраната, и е наследник на богатите традиции на бившите военнонаучни организации - Военен научно-технически институт, Военен научно-изследователски институт, Институт за перспективни изследвания за отбраната, на Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на МО.
С ПМС № 5 от 21.01.2014 г. Институтът по отбрана е именован „Професор Цветан Лазаров”.

С ПМС № 54 от 01.04.2010 г. от Дирекция „Политика по въоръженията” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е преминал отдел „Качество, сертификация, кодификация и метрология”, а с ПМС № 135 от 12.05.2011 г. от Дирекция „Инвестиции в отбраната” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е прехвърлена структурата за организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО.

Постоянната комисия по технически науки и военно дело към Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол № 3 от 30.01.2012 г. дава право на Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” да обучава в образователна и научна степен "доктор" по научните специалности „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, „Радиолокация и радионавигация”, „Радиопредавателна и радиоприемна техника”, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” и „Оптични лазерни уреди и методи”.

Институтът по отбрана изпълнява следните функции:

1. научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;

2. подпомагане анализа на състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;

3. подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;

4. осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили;

5. подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;

6. изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;

7. извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения;

8. осъществяване на методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон;

9. контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;

10. разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества;

11. метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;

12. сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО (NSPA, NCIA, CMRE, ACT и др.), Европейския съюз (EDA и др.) и на двустранна основа;

13. координиране и планиране чрез национални представители на научноизследователска дейност в международни организации в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана;

14. участие в международни проекти и научноизследователски групи в областта на сигурността и отбраната;

15. изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

16. изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

17. извършване на военноикономически анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;

18. планиране и организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО и развитието на съответната информационна система;

19. подпомагане на министъра при защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната;

20. изпълнение на дейностите по чл. 24, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;

21. обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми в областта на техническите науки;

22. развитие на академичен състав, необходим за провеждане на научноизследователска и научно-приложна дейност и обучение на докторанти.

Научноизследователската дейност на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се изразява в извършването на:

 • военни научно-приложни и приложни изследвания;
 • военно-техническа експертиза;
 • научна експертиза;
 • научно съпровождане на проекти и разработки за нуждите на МО и БА;
 • проучвания и инженерни решения.

Международно сътрудничество на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”:

 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в Организацията за изследвания и технологии на НАТО – NATO Science & Technology Organization (STO);
 • NATO Science & Technology Strategy
  Стратегия на НАТО в областта на науката и технологиите
 • Участие на експерти от Института по отбрана в работните органи на Агенцията на НАТО по стандартизация – NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA);
 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в международни проекти и в международни екипи за експертизи и изследвания;
 • организиране и участие в международни срещи и конференции;
 • публикуване на постигнати научноизследователски резултати в чуждестранните специализирани издания.