VIII-ма Международна научна конференция ХЕМУС 2016 “Научните изследвания – ключов фактор за придобиване на нови отбранителни способности”, която ще се проведе на 26-ти май, 2016 г. в Международен панаир Пловдив.

Институтът по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" организира национално отборно състезание "КИБЕР ИГРИТЕ - 2016".
Състезанието е открито за участие на всички. Могат да се състезават ученици, студенти, експерти в областта на кибер сигурността и всички, които имат желание, интереси и познания в откриване и отстраняване на уязвимости в компютърни системи и мрежи.
За повече информация виж ...


новини

Пролетно почистване, организирано от Института по отбрана ♦ Институтът по отбрана празнува 120 години от рождението на своя патрон - профeсор Цветан Лазаров ♦ Участие на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ в годишното учение на НАТО „Cyber Coalition“ ♦
22.04.2016 г. Пролетно почистване, организирано от Института по отбрана
Столична община и столичен инспекторат организират традиционното пролетно почистване на столицата от 1 до 30-ти април. На 22 април служителите на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" организирано ще извършат почистване на прилежащите райони около сградата на Института. По този начин служителите ще участват в инициативата "Да почистим София".

Снимки от събитието:


25.02.2016 г. Институтът по отбрана празнува 120 години от рождението на своя патрон - профeсор Цветан Лазаров
На 25.02.2016 г. Институтът по отбрана отпразнува 120 години от рождението на своя патрон - профeсор Цветан Лазаров. На тържеството присъстваха заместник-министърът на отбраната Десислава Йосифова, заместник-началникът на отбраната генерал-майор Пламен Атанасов, заместник-командващият Съвместно командване на силите генерал-майор Златко Златев, директора на дирекция "Отбранителна аквизиция" Венислав Цанов, Началника на Военна Академия "Г. С. Раковски" генерал-майор Тодор Дочев и други гости от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, представители на военно-отбранителната промишленост и Българската академия на науките.
Директорът на Института по отбрана полк. доц. д-р Стоян Балабанов изнесе доклад-брифинг, посветен на дейността и постиженията на профeсор Цветан Лазаров, отбелязвайки приносите му във военната наука и оставената ярка следа в историята на българското самолетостроене.
Заместник-министърът на отбраната Десислава Йосифова изказа приветствия по случай празника от името на политическия кабинет на министъра на отбраната. Последва обявяване на заповеди на министъра на отбраната, началника на отбраната и директора на Института по отбрана за награждаване на изявени специалисти научно-изследователски и експертен състав.
Беше връчена награда на проф. Христо Христов от името на главния учен и председател на борда за научни изследвания на НАТО за работата му в областта на военната екология в изследователска група AVT-179RTG на Организацията за наука и технологии на НАТО.
Гостите на Празника на Института по отбрана бяха съпроводени в разглеждането на лабораторната материална база и се запознаха с най-новите научни постижения.

Снимки от събитието:


19.11.2015 г. Участие на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ в годишното учение на НАТО „Cyber Coalition“
За четвърта поредна година Институт по отбрана участва в годишното учение на НАТО „Cyber Coalition“. Тази година екипът се състои от експерти по кибер сигурност, представители на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, академичната общност и частния бизнес. В периода от 16 – 20 ноември 2015, тренировката ще тества способностите на Алианса и партньорски нации за отбрана на компютърните мрежи при серия от сложни кибер заплахи. Създаденият за целите на кибер отбраната полигон е териториално разположен в Институт по отбрана, а локалният треньор на екипа е полк. доц. д-р Николай Стоянов. В учението участват около 600 експерти в областта на кибер отбраната от страните-членки на Алианса, структурите на НАТО и външни партньори, като целта е да се подобри обмена на информация, взаимодействието и съответно да се отговори по-ефективно на бързо еволюиращите кибер заплахи.

Снимки от учението:


за института

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към Министъра на отбраната, и е наследник на богатите традиции на бившите военнонаучни организации - Военен научно-технически институт, Военен научно-изследователски институт, Институт за перспективни изследвания за отбраната, на Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на МО.
С ПМС № 5 от 21.01.2014 г. Институтът по отбрана е именован „Професор Цветан Лазаров”.

С ПМС № 54 от 01.04.2010 г. от Дирекция „Политика по въоръженията” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е преминал отдел „Качество, сертификация, кодификация и метрология”, а с ПМС № 135 от 12.05.2011 г. от Дирекция „Инвестиции в отбраната” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е прехвърлена структурата за организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО.

Постоянната комисия по технически науки и военно дело към Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол № 3 от 30.01.2012 г. дава право на Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” да обучава в образователна и научна степен "доктор" по научните специалности „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, „Радиолокация и радионавигация”, „Радиопредавателна и радиоприемна техника”, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” и „Оптични лазерни уреди и методи”.

Институтът по отбрана изпълнява следните функции:

1. научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;

2. подпомагане анализа на състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;

3. подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;

4. осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили;

5. подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;

6. изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;

7. извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения;

8. осъществяване на методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон;

9. контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;

10. разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества;

11. метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;

12. сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО (NSPA, NCIA, CMRE, ACT и др.), Европейския съюз (EDA и др.) и на двустранна основа;

13. координиране и планиране чрез национални представители на научноизследователска дейност в международни организации в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана;

14. участие в международни проекти и научноизследователски групи в областта на сигурността и отбраната;

15. изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

16. изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

17. извършване на военноикономически анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;

18. планиране и организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО и развитието на съответната информационна система;

19. подпомагане на министъра при защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната;

20. изпълнение на дейностите по чл. 24, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;

21. обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми в областта на техническите науки;

22. развитие на академичен състав, необходим за провеждане на научноизследователска и научно-приложна дейност и обучение на докторанти.

Научноизследователската дейност на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се изразява в извършването на:

 • военни научно-приложни и приложни изследвания;
 • военно-техническа експертиза;
 • научна експертиза;
 • научно съпровождане на проекти и разработки за нуждите на МО и БА;
 • проучвания и инженерни решения.

Международно сътрудничество на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”:

 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в Организацията за изследвания и технологии на НАТО – NATO Science & Technology Organization (STO);
 • NATO Science & Technology Strategy
  Стратегия на НАТО в областта на науката и технологиите
 • Участие на експерти от Института по отбрана в работните органи на Агенцията на НАТО по стандартизация – NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA);
 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в международни проекти и в международни екипи за експертизи и изследвания;
 • организиране и участие в международни срещи и конференции;
 • публикуване на постигнати научноизследователски резултати в чуждестранните специализирани издания.