новини

Семинар на тема „Безпилотни летателни системи за нуждите на ВВС” ♦ Работна среща с министъра на отбраната на Р. България г-н Велизар Шаламанов ♦ Благодарствено писмо от директора на дирекция „Логистика и ресурси” към Международния военен секретариат в Главната квартира на НАТО ♦
21.11.2014 г. Семинар на тема „Безпилотни летателни системи за нуждите на ВВС”
Командването на Военновъздушните сили, съвместно с Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, организира провеждането на семинар на тема „Безпилотни летателни системи за нуждите на ВВС”.
Семинарът ще се проведе на 12.12.2014 г. в зала 1 на хотел „Шипка” – София, под формата на презентации от фирми-производителки и дискусии по представените продукти.
Вижте пълния текст на обявлението...
03.06.2014 г. Работна среща с министъра на отбраната на Р. България г-н Велизар Шаламанов
На 25 септември 2014 г. беше проведена работна среща на научноизследователския и експертен състав на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” с министъра на отбраната на Р. България г-н Велизар Шаламанов.
По време на срещата, директорът на института, полковник доц. д-р Стоян Балабанов изнесе брифинг, на тема „Състояние, изпълнявани задачи и области на функционални отговорности на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. Изнесени бяха още два брифинга, относно „Инвестиционен проект № 13 – Развитие на АИС на МО, БА, оперативните и тактическите щабове” и „Кибер. отбраната – роля, място и дейност на института по изграждането на тази способност”.
На състоялата се след това дискусия, наред с удовлетворението от досегашната дейност на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, от министъра на отбраната бяха отправени препоръки за по-нататъшно повишаване на крайния ефект от научните разработки и засилване на евроатлантическата насоченост в дейността на института.Снимки от работната среща


03.06.2014 г. Благодарствено писмо от директора на дирекция „Логистика и ресурси” към Международния военен секретариат в Главната квартира на НАТО

Получено е благодарствено писмо от генерал-майор Ярослав Коциан - директор на дирекция „Логистика и ресурси” към Международния военен секретариат в Главната квартира на НАТО – до директора на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” полк. доц. д-р Стоян Балабанов, в което генерал-майор Коциан изразява своята искрена благодарност за оказаното гостоприемство по време на посещението му в България.
В писмото генерал-майор Ярослав Коциан казва, че за него е било голяма чест да открие Седмата международна научна конференция „Научните изследвания-ключова роля в модернизацията на въоръжението, техниката и системите“ и да приветства участниците в нея от страна на НАТО. Споменава се още, че това важно събитие демонстрира силната отговорност на България пред НАТО.
Особен интерес за генерал-майор Коциан е представлявало посещението на лабораториите на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, които са оставили в него убеждението за голяма ефективност на работа, както и за наличието на висококвалифициран персонал.
На финала на своето писмо генерал-майор Ярослав Коциан изказва своите най-добри пожелания за бъдещето на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” и благодари за оказаната подкрепа.
Генерал-майор Ярослав Коциан бе поканен лично от директора на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” полк. доц. д-р Стоян Балабанов да участва в Седмата международна научна конференция „Научните изследвания-ключова роля в модернизацията на въоръжението, техниката и системите“ с пленарен доклад на тема „Перспективата 2020 за военните сили на НАТО“. Също така, той бе от ВИП гостите на министъра на отбраната на XI Международна изложба „Хемус 2014 - отбрана, антитероризъм и сигурност”. Генерал-майор Коциан беше съпровождан лично от полк. доц. д-р Стоян Балабанов, както и от националните координатори в Борда за наука и технологии на НАТО – Борка Петрова и Ива Астарджиева.

Снимки


за института

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към Министъра на отбраната, и е наследник на богатите традиции на бившите военнонаучни организации - Военен научно-технически институт, Военен научно-изследователски институт, Институт за перспективни изследвания за отбраната, на Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на МО.
С ПМС № 5 от 21.01.2014 г. Институтът по отбрана е именован „Професор Цветан Лазаров”.

С ПМС № 54 от 01.04.2010 г. от Дирекция „Политика по въоръженията” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е преминал отдел „Качество, сертификация, кодификация и метрология”, а с ПМС № 135 от 12.05.2011 г. от Дирекция „Инвестиции в отбраната” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е прехвърлена структурата за организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО.

Постоянната комисия по технически науки и военно дело към Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол № 3 от 30.01.2012 г. дава право на Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” да обучава в образователна и научна степен "доктор" по научните специалности „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, „Радиолокация и радионавигация”, „Радиопредавателна и радиоприемна техника”, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” и „Оптични лазерни уреди и методи”.

Основни задачи

1. Научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;

2. Подпомагане анализа на състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;

3. Подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;

4. Осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили;

5. Подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;

6. Изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;

7. Извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения;

8. Осъществяване методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон;

9. Контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;

10. Разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества;

11. Метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;

12. Сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО, Европейския съюз и на двустранна основа;

13. Изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства – собственост на Министерството на вътрешните работи;

14. Изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните въздухо-плавателни средства и на въздухоплавателните средства – собственост на Министерството на вътрешните работи;

15. Извършване на военноикономически анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;

16. Организиране и координиране на процеса по ратификация, одобряване и използване на стандартизационните документи на НАТО и поддръжката на информационна система „Стандарт”;

17. Подпомагане на министъра при защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната;

18. Изпълнение на дейностите по чл. 24, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;

19. Сертифициране на системи за контрол на физическия достъп - Алармени системи против проникване, Системи за контрол на достъпа, Системи за видеонаблюдение и Защита на периметъра, за организационните единици в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, за всички нива на класифицирана информация.

Научноизследователската дейност на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се изразява в извършването на:

 • военни научно-приложни и приложни изследвания;
 • военно-техническа експертиза;
 • научна експертиза;
 • научно съпровождане на проекти и разработки за нуждите на МО и БА;
 • проучвания и инженерни решения.

Международно сътрудничество на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”:

 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в Организацията за изследвания и технологии на НАТО – NATO Science & Technology Organization (STO);
 • NATO Science & Technology Strategy
  Стратегия на НАТО в областта на науката и технологиите
 • Участие на експерти от Института по отбрана в работните органи на Агенцията на НАТО по стандартизация – NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA);
 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в международни проекти и в международни екипи за експертизи и изследвания;
 • организиране и участие в международни срещи и конференции;
 • публикуване на постигнати научноизследователски резултати в чуждестранните специализирани издания.